Документи

 

1.Стратегия за развитие на ЧНУ МИЛЕА за периода 2019-2024

2.Програмна система на подготвителна група за учебната 2023-2024 г

3.Правила и процедури за регистриране ситуации на тормоз в ЧНУ Милеа

4.Програма за превенция на ранното напускане на училище

5.Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование (1)

6.Правилник за дейността на училището

7.Форми на обучение

8.Годишен план на ЧНУ Милеа за учебната 2023-2024 г

9.Учебен план на Предучилищна група за учебната 2023-2024 г

10.Учебен план на Първи клас за учебната 2023-2024 г

11.Учебен план на Втори клас за учебната 2023-2024 г.

12.Учебен план на Трети клас за учебната 2023-2024 г

13.Учебен план на Четвърти клас за учебната 2023-2024 г

14.Етичен кодекс на училищната общност

15.График за провеждане на консултации за първия учебен срок на учебната 2023-2024 г

16.План-програма за действие 2023 година за безопастност на движението