Документи

 

1. Етичен кодекс на училищната общност

2. Стратегия за развитие на ЧНУ Милеа за периода 2019 – 2023 година

3. Годишен план за работата на ЧНУ Милеа

4. Правилник за дейността на училището

5. План за квалификационната дейност- учебна 2022-2023 г

6. Учебен план на Първи клас за учебната 2022-2023 г

7. Учебен план на Втори клас за учебната 2022-2023 г.

8. Учебен план на Трети клас за учебната 2022-2023 г

9. Учебен план на Четвърти клас за учебната 2022-2023 г

10. Учебен план на подготвителна група за учебната 2022-2023 г

11. Форми на обучение

12. Мерки за повишаване на качеството на образованието

13. Програма за превенция на ранното напускане на училище

14. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

15. Дневно разписание на учебния ден в ЧНУ Милеа-учебна 2022-2023 г

16. График за провеждане на консултации за втория срок на учебната 2022-2023 г

17. План-програма за действие 2022 г. за безопастност на движението

18. Седмично разписание за втория учебен срок – 2022-2023 г