Гергана Деспотова

     Гергана Деспотова – магистър кинезитерапевт

Без движение детето би било ограничено в способността си да търси и получава необходимата сензорна стимулация и информация, което е нужно за цялостното му развитие. Така се ограничава тяхното интелектуално и емоционално развитие, а също така и правото на себе-изразяване и взаимодействие с другите.

Кинезитерапията стимулира невромоторното и психическото развитие на децата, което повишава тяхната самостоятелност, осигурява по-високо качество на живот, а също така помага и за тяхното социализиране.

Заниманията по кинезитерапия могат да бъдат индивидуални и групови, съобразени с индивидуалните особености и способности на всяко дете.